Priorytety strategiczne w gminie Łącko

Gmina Łącko dysponuje STRATEGIĄ działania na lata 2018-2023. To strategia określa obszary i cele strategiczne. Na tej podstawie powinny być projektowane realizowane budżety roczne gminy. Lata 2021 do 2023, to 3 budżety roczne.

Przygotowanie budżetów rocznych to adekwatny powód dla prowadzenia konsultacji społecznych w trybie otwartym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców gminy.

W strategii gminy Łącko w latach 2018-2023 określono 5 obszarów strategicznych i 5 powiązanych celów strategicznych. I. Edukacja, rynek pracy, Gospodarka. II. Komunikacja. III. Kapitał ludzki i społeczny. IV. Rozwój przemysłów czasu wolnego. V. Nowoczesne zarządzanie i rewitalizacja.

Strategia gminy Łącko na lata 2018-2023 określiła w miarę szczegółowe cele operacyjne, jest ich 16. Sześć celów jest związanych z infrastrukturą techniczną: gospodarczą, komunikacyjną, edukacyjną, środowiskową, rewitalizacją, turystyczną. Cele operacyjne zawierają 34 zadania. 

10 celów operacyjnych związanych jest z działaniami miękkimi, społecznymi. Edukacji i kulturze poświęcone są poświęcone 3 cele operacyjne zawierające aż 25 zadań. Turystyka to 3 cele operacyjne z 18 zadaniami. 4 cele operacyjne są związane z rozwojem otoczenia biznesu i multilateralną współpracą. One zawierają 7 zadań.

Większość zadań gminy Łącko jest związana zatem z zagadnieniami miękkimi, głównie społecznymi. Oczywiście, że zadania infrastrukturalne najczęściej wymagają większych nakładów finansowych, stąd jest ich mniej w strategii gminy na lata 2018-2023. Część celów operacyjnych i zadań została w całości bądź częściowo zrealizowana.

Gmina zaplanuje i zrealizuje jeszcze 3 budżety roczne do wygaśnięcia aktualnej strategii gminy Łącko. Czy po czasie wzmożenia inwestycji infrastrukturalnych gmina powinna przyjąć za priorytet zadania miękkie: społeczne, zdrowotne, edukacyjne, sportowe, związane z kulturą? Decyzje odnośnie kierunków rozwoju dzieją się zawsze kosztem niezrealizowania innych inwestycji, na przykład tych, związanych z budową dróg, chodników, przystanków, regulacją potoków, oświetlenie ulic, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, infrastruktura ochrony środowiska. 

Priorytet oznacza PIERWSZEŃSTWO, także jeżeli chodzi o wydatki. Gdyby budżety roczne gminy był budowane o parytet, to wydatki na priorytet powinny być największe spośród innych obszarów i celów strategicznych.

Ciekawe, co o priorytetach budżetowych sądzą mieszkańcy gminy Łącko? Ale jeżeli inwestuje się w coś, to równocześnie nie realizuje się innych rzeczy. Mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, a radni gminni uwzględnić ich głos przy podejmowaniu decyzji odnośnie budżetów rocznych, od 2021 do 2023.

Platforma GŁOS OBYWATELSKI umożliwia partycypację mieszkańców w określaniu priorytetów strategicznych gminy Łącko.

Share this...
Share on facebook
Facebook
6
0

Poprawa dostępności strony