Czy Gminę Chełmiec stać na budżet obywatelski? 

Ideą budżetu jest włączenie mieszkańców w proces decydowania o przeznaczeniu części środków
z budżetu gminy na  zadanie ważne/priorytetowe dla danej miejscowości. Niewątpliwie zaletą takiej formy jest zaktywizowanie mieszkańców wokół spraw, które ich bezpośrednio dotyczą. Oczywiście nie brakuje przykładów źle zorganizowanych procedur przeprowadzenia tego typu inicjatyw. Stąd
o sukcesie przedsięwzięcia może zdecydować przede wszystkim rzetelnie przygotowany regulamin zgłaszania i wyboru zadań do realizacji, sprawiedliwy podział środków (np. zależny od liczby mieszkańców w danej miejscowości), promocja idei budżetu obywatelskiego i realne zaangażowanie mieszkańców.

Profesjonalne przeprowadzenie całego procesu, wymaga zaangażowania organizacji, która funkcjonuje i współpracuje z lokalną społecznością oraz z samorządem. Do takich organizacji należy lokalna grupa działania. Właśnie ona mogłaby przeprowadzić całą procedurę.

Gmina Chełmiec jest największą gminą wiejską w Polsce. Również liczba organizacji czy kół zainteresowań utrzymuje się na niezmiennym, wysokim w stosunku do średniej województwa poziomie. To pokazuje, że mieszkańcy chcą być aktywni. Skoro tak, należy im stworzyć realne warunki do podejmowania decyzji w sprawie przeznaczania środków z budżetu gminy. Kondycja finansowa gminy jest bardzo dobra. Niemniej jednak cały czas wzrastają wydatki związane z oświatą czy opieką społeczną. Nie brakuje również inwestycji długoterminowych o charakterze liniowym.

Czy w obliczu powyższego Gminę Chełmiec stać na wdrożenie na stałe budżetu obywatelskiego?

Share this...
Share on facebook
Facebook
2
0

Poprawa dostępności strony